تقدیر از دانش اموزان نمونه درسی، اخلاقی ، پرورشی و ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
امور فرهنگی و هنری 
 
 
 
 
 
     
 
     
اولین نشست تشکلات
 
       آقای دیده ور در فضایی دوستانه اولین نشست تشکلات دانش آموزی را در کتابخانه دبیرستان برگزار فرمودند.