دبیرستان پسرانه فاتح

برنامه امتحانات خردادماه 93-1392

برنامه امتحانات پایانی نیمسال دوم- خردادماه 1393

روز

تاریخ

اول

دوم ریاضی

سوم ریاضی

چهارم ریاضی

شنبه

27/2/1393

فیزیک

شیمی

---

---

یکشنبه

28/2/1393

---

آمارومدل سازی

---

---

دوشنبه

29/2/1393

زبان فارسی

جغرافیا

---

---

چهارشنبه

31/2/1393

دین و زندگی

زبان خارجی

---

---

شنبه

3/3/1393

شیمی

فیزیک

---

---

دوشنبه

5/3/1393

عربی

عربی

---

زبان خارجی

چهارشنبه

7/3/1393

ادبیات فارسی

دین و زندگی

---

هندسه تحلیلی

یکشنبه

11/3/1393

*ریاضی*

ریاضی

---

گسسته

دوشنبه

12/3/1393

---

---

---

---

سه شنبه

13/3/1393

زبان خارجی

*ادبیات فارسی*

---

شیمی

شنبه

17/3/1393

علوم زیستی

هندسه

---

---

دوشنبه

19/3/1393

---

آمادگی دفاعی

---

---

چهارشنبه

21/3/1393

مطالعات اجتماعی

زبان فارسی

---

---

شنبه

24/3/1393

---

---

مبانی رایانه

---

یکشنبه

25/3/1393

---

---

تاریخ معاصر

---