دبیرستان پسرانه فاتح

برنامه امتحانات دیماه 93-1392

برنامه امتحانات دبیرستان پسرانه غیردولتی فاتح

 

روز

تاریخ

اول عمومی

دوم ریاضی

سوم ریاضی

چهارم ریاضی

چهارشنبه

4/10/92

زبان فارسی

ریاضی

هندسه

زبان خارجی

شنبه

7/10/92

ریاضی

هندسه

حسابان

گسسته

یکشنبه

8/10/92

 

آمادگی دفاعی

تاریخ معاصر

---

دوشنبه

9/10/92

زبان خارجی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی 

شنبه

14/10/92

شیمی

شیمی

شیمی

حساب دیفرانسیل

یکشنبه

15/10/92

مطالعات اجتماعی

آمارومدل سازی

زبان خارجی

---

دوشنبه

16/10/92

---

جغرافیا

مبانی علم رایانه

زبان و ادبیات فارسی

سه شنبه

17/10/92

عربی

عربی

زبان فارسی

---

چهارشنبه

18/10/92

دین و زندگی

زبان فارسی

عربی

شیمی

شنبه

21/10/92

فیزیک

فیزیک

فیزیک

فیزیک

یکشنبه

22/10/92

---

---

---

---

دوشنبه

23/10/92

علوم زیستی و بهداشت

ادبیات فارسی

جبرو احتمال

هندسه تحلیلی

سه شنبه

24/10/92

ادبیات فارسی

زبان خارجی

ادبیات فارسی

---