دبیرستان پسرانه فاتح

HTML

روز

تاریخ

اول

دوم

سوم ریاضی

چهارم ریاضی-تجربی

شنبه

2/10/91

فیزیک

شیمی

دین و زندگی

گسسته ریاضی

یکشنبه

3/10/91

***

جغرافیا

تاریخ

***

دوشنبه

4/10/91

زبان فارسی

آمارومدل سازی

مبانی علم رایانه

زبان و ادبیات فارسی

سه شنبه

5/10/91

***

آمادگی دفاعی

عربی

***

چهارشنبه

6/10/91

عربی

عربی

زبان خارجی

هندسه تحلیلی زمین شناسی

شنبه

9/10/91

ریاضی

هندسه

هندسه

فیزیک

یکشنبه

10/10/91

***

***

***

***

دوشنبه

11/10/91

زبان خارجی

زبان خارجی

جبرواحتمال

دین و زندگی

سه شنبه

12/10/91

***

***

***

***

چهارشنبه

13/10/91

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

زبان خارجی

شنبه

16/10/91

علوم زیستی و بهداشت

فیزیک

فیزیک

دیف زیست

یکشنبه

17/10/91

***

***

***

***

دوشنبه

18/10/91

دین و زندگی

دین و زندگی

زبان فارسی

شیمی

سه شنبه

19/10/91

***

***

***

***

چهارشنبه

20/10/91

مطالعات اجتماعی

زبان فارسی 

شیمی

***

یکشنبه

24/10/91

شیمی

ریاضی

حسابان

***