دبیرستان پسرانه فاتح
بسمه تعالی

2ساعت پس از پایان هر امتحان، سوال و راهنمای تصحیح آن روی سایت بارگذاری خواهد شد.

روز

تاریخ

اول

دوم تجربی ریاضی

سوم تجربی ریاضی  

دوشنبه

1391/3/1

شیمی

آمار و مدل سازی زیست

دین و زندگی 3

چهارشنبه

1391/3/3

عربی

عربی

هندسه -

ریاضی

شنبه

1391/3/6

---

هندسه

فیزیک ریاضی -

فیزیک تجربی

یکشنبه

1391/3/7

*زبان خارجی*

---

 

دوشنبه

1391/3/8

---

ادبیات فارسی

زبان فارسی

سه شنبه

1391/3/9

ادبیات فارسی

*زبان خارجی*

 

چهارشنبه

1391/3/10

مطالعات اجتماعی

آمادگی دفاعی

جبرواحتمال -

زمین شناسی

سه شنبه

1391/3/16

فیزیک

فیزیک

زبان خارجی 3

چهارشنبه

1391/3/17

---

جغرافیا

 

شنبه

1391/3/20

ریاضی

ریاضی

حسابان 

زیست شناسی

دوشنبه

1391/3/22

زبان فارسی

دین و زندگی

 شیمی

چهارشنبه

1391/3/24

دین و زندگی

زبان فارسی

عربی 

شنبه

1391/3/27

علوم زیستی و بهداشت

شیمی

ادبیات فارسی

یکشنبه

1391/3/28

 

 

تاریخ معاصر ایران

سه شنبه

1391/3/30

 

 

آمار و مدل سازی- مبانی علم رایانه

امتحاناتی که با رنگ خاکستری و ستاره مشخص شده اند هماهنگ کشوری می باشند و سوالات آن روی سایت aee.medu.ir بارگذاری خواهد شد.